Layer 20 min

Ellipse 1 copy 8 minWORK TIME 9AM – 5PM
Saturday and Sunday – CLOSED

Hurt in a car accident?

We are ready to serve you with a free virtual
consultation during the COVID-19 outbreak.

Click here to speak with us today.
Hurt in a car accident?

We are ready to serve you with a free virtual
consultation during the COVID-19 outbreak.

Click here to speak with us today.

Over the past few weeks, we have received many questions asking how COVID-19 will affect the immigration process for individuals applying or already in the process of applying for a visa. We answer the top 5 most asked questions below.

1. I am currently in the US on a B2 visitor visa. My visa is about to expire. What can I do?

First of all, you should remember that a visa is an entry document only. A visa indicates that your application has been reviewed by a consular officer at a U.S. Embassy or Consulate, and that the officer determined you’re eligible to travel to a U.S. port-of-entry for a specific purpose (i.e. tourism or employment purpose). At the port-of-entry, a U.S. immigration officer decides whether to allow you to enter and how long you can stay.

For an example, you entered the U.S. on a B2 visitor visa on January 1, 2020, with a visa expiration date of March, 1, 2020. At the port-of-entry, a U.S. immigration officer gives you an admission stamp or paper Form I-94 that allows you to stay in the US for 6 months, until July 1, 2020. If you left the U.S. after March 1, 2020, you would need a new visa to reenter. Currently, as a result of the Covid-19 pandemic, US consulates are not issuing visas.

2. If my I-94 is about to expire, what can I do?

On the entry stamp or paper Form I-94, the U.S. immigration officer records either an admitted-until date or “D/S” (duration of status). If your admission stamp or paper Form I-94 contains a specific date, then that is the date by which you must leave the United States. If you have D/S on your admission stamp or paper Form I-94, you may remain in the United States as long as you continue your course of studies, remain in your exchange program, or qualifying employment. If your I-94 is about to expire, you must either leave the U.S. and reenter, or extend the I-94 while in the U.S. Because countries are closing their borders, leaving the U.S. will likely not be an option. As such, you could file a petition to extend your status. The application must be filed while you are in the U.S. and before your I-94 expires. If the application is approved, generally, you are allowed to remain in the US for an additional 6 months.

3. Can I still file an immigrant or non-immigrant petition with USCIS?

Yes. USCIS is still accepting all petitions including employment and family-based petitions.

4. I have an interview scheduled with USCIS and this interview has been canceled. What can I do?

Unfortunately, USCIS is not conducting in person appointments/interviews or oath ceremonies and has closed field offices until May 3rd. USCIS hopes to re-open their offices to the public on May 4th but this date may be pushed back depending on the situation. Once USCIS opens to the public, they will send out notices for new appointments.

5. Can I still apply for a visa? I have a visa appointment at a US consulate, what should I do? Are Immigration Courts open?

Consulates across the world have canceled visa services and this includes processing visas such as E-1, E-2, B-1, B-2, O-1, TN, etc. You can still apply for these visas and submit the paperwork, but consulates are not conducting appointments or issuing visas. Once you submit the visa application, you will have to wait until an undetermined time to receive an appointment. Many upcoming visa appointments have been cancelled. The U.S. Embassy in Hanoi and the U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City have suspended visa interviews. All appointments from March 19 through April 10 have been canceled. If you have appointments scheduled after April 10 at the US Embassy in Hanoi or Consulate in HCMC, occasionally check with the consulates for updates. Additionally, some immigration courts remain open for now, but many courts closed or have limited their operations.

Đại dịch Covid-19 đã thay đổi các quy tắc về du lịch và việc làm. Linh hy vọng tất cả các bạn đang giữ an toàn khi chúng ta cùng nhau đối phó với cuộc khủng hoảng này. Trong vài ngày qua, Linh đã có rất nhiều câu hỏi liên quan đến luật di trú trong thời Covid-19. Sau đây là 5 câu hỏi được hỏi nhiều nhất và câu trả lời của Linh.

1. Tôi đang ở Hoa Kỳ và visa du lịch B2 của tôi sắp hết hạn. Tôi có thể làm gì?

Trước hết, bạn nên nhớ rằng thị thực chỉ là một tài liệu nhập cảnh. Có được thị thực có nghĩa là đơn xin thị thực của bạn đã được xem xét bởi một nhân viên lãnh sự tại Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ và nhân viên lãnh sự xác định bạn đủ điều kiện để đến cảng nhập cảnh Hoa Kỳ cho một mục đích cụ thể (ví dụ như mục đích du lịch hoặc việc làm ). Tại cổng nhập cảnh, một nhân viên nhập cư Hoa Kỳ quyết định có cho phép bạn nhập cảnh hay không và bạn có thể ở lại bao lâu.

Ví dụ: bạn đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng visa du lịch B2 vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, với ngày hết hạn visa là vào tháng 3 ngày 1 năm 2020. Tại cổng nhập cảnh, một nhân viên nhập cư Hoa Kỳ cung cấp cho bạn dấu nhập cảnh hoặc giấy Mẫu I-94 cho phép bạn ở lại Hoa Kỳ trong 6 tháng, cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2020. Nếu bạn rời Hoa Kỳ sau ngày 1 tháng 3 năm 2020, bạn sẽ cần một visa mới để nhập lại. Hiện tại, do hậu quả của đại dịch Covid-19, các lãnh sự quán Hoa Kỳ không cấp thị thực.

2. Nếu Mẫu I-94 của tôi sắp hết hạn, tôi có thể làm gì?

Trên dấu nhập cảnh (admission stamp) hoặc giấy tờ Mẫu I-94, nhân viên nhập cư Hoa Kỳ se ghi “chỗ vào cho đến ngày” (admitted-until-date) hoặc “D/S” (duration status). Nếu dấu nhập cảnh hoặc Mẫu I-94 của bạn có một ngày cụ thể, thì đó là ngày mà bạn phải rời khỏi Hoa Kỳ. Nếu bạn có D/S trên dấu nhập cảnh hoặc Mẫu I-94, bạn có thể ở lại Hoa Kỳ miễn là bạn tiếp tục khóa học, vẫn ở trong chương trình trao đổi hoặc lao động.

Nếu I-94 của bạn sắp hết hạn, bạn phải rời khỏi Hoa Kỳ và nhập lại hoặc gia hạn I-94 khi ở Hoa Kỳ. Bởi vì các quốc gia đang đóng cửa biên giới, rời khỏi Hoa Kỳ có thể sẽ không phải là một lựa chọn. Như vậy, bạn có thể nộp đơn yêu cầu gia hạn tình trạng của mình. Đơn phải được nộp khi bạn ở Hoa Kỳ và trước khi I-94 của bạn hết hạn. Nếu đơn xin được chấp thuận, thông thường, bạn được phép ở lại Hoa Kỳ thêm 6 tháng.

3. Tôi vẫn có thể nộp đơn xin visa định cư và không định cư với USCIS không?

Yes, bạn vẫn có thể nộp đơn. USCIS vẫn đang chấp nhận tất cả các đơn dựa trên lao động và bảo lãnh gia đình bao gồm: bảo lãnh cha/mẹ/vợ/chồng/hôn thê/con/anh chị em, nộp đơn xin quốc tịch, thẻ xanh lao động, gia hạn visa và thay đổi trạng thái.

4. Tôi có một cuộc phỏng vấn với USCIS và cuộc phỏng vấn này đã bị hủy bỏ. Tôi có thể làm gì?

USCIS không tiến hành các cuộc hẹn/phỏng vấn hoặc nghi lễ tuyên thệ và đã đóng cửa văn phòng cho đến ngày 3 tháng

5. USCIS có kế hoạch mở lại văn phòng vào ngày 4 tháng 5 nhưng ngày này có thể được thay đổi tùy theo tình hình. Khi USCIS mở cửa trở lại, họ sẽ gửi thông báo cho các cuộc hẹn mới. 5. Tôi vẫn có thể xin visa chứ? Tôi có một cuộc hẹn visa tại một lãnh sự quán Hoa Kỳ, tôi nên làm gì? Tòa án di trú có mở không?

Lãnh sự quán trên toàn cầu đã hủy các dịch vụ thị thực như thị thực E-1, E-2, B-1, B-2, O-1, TN, v.v. Bạn vẫn có thể nộp đơn xin các thị thực này và nộp giấy tờ, nhưng lãnh sự quán không tiến hành các cuộc hẹn hoặc cấp thị thực. Sau khi bạn nộp đơn xin thị thực, bạn sẽ phải đợi đến một thời điểm không xác định để nhận được một cuộc hẹn. Nhiều cuộc hẹn visa sắp tới đã bị hủy bỏ. Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại thành phố HCM đã hủy các cuộc phỏng vấn xin thị thực. Tất cả các cuộc hẹn từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4 đã bị hủy bỏ. Nếu bạn có các cuộc hẹn sau ngày 10 tháng 4, thỉnh thoảng liên lạc với lãnh sự quán để biết thông tin mới bởi vì lãnh sự quán có thể tiếp tục đóng cửa sau ngày 10 tháng 4. Ngoài ra, một số tòa án di trú vẫn mở cho đến bây giờ, nhưng nhiều tòa án đã đóng cửa hoặc hạn chế hoạt động của họ.