Layer 20 min

Ellipse 1 copy 8 minWORK TIME 9AM – 5PM
Saturday and Sunday – CLOSED

Hurt in a car accident?

We are ready to serve you with a free virtual
consultation during the COVID-19 outbreak.

Click here to speak with us today.
Hurt in a car accident?

We are ready to serve you with a free virtual
consultation during the COVID-19 outbreak.

Click here to speak with us today.

We have current and new F1 and J1 clients ask how the COVID-19 pandemic will affect them and their immigration status. Here are the top 5 questions and the accompanying answers.

1. My university has closed and my spring semester classes have moved to online platforms. Can I return to my home country to take classes online? Will my F1 or J1 and I-20 or DS-2019 remain valid?

The U.S. government confirmed that international students can temporarily engage in distance-learning, either from within the U.S. or outside the country, in light of COVID-19. SEVP will provide updated guidance as additional information concerning the scope and length of this situation becomes clearer. This will allow ISS to keep F-1 and J-1 SEVIS records active for students studying online so long as the courses are full-time, either in the U.S. or at home. It’s important to check back with SEVP for updated guidance as additional information concerning the scope and length of this situation becomes clearer.

2. My status is expiring soon and flights to my home country are cancelled. What should I do?

Students on F-1 visas have a 60-day grace period to remain in the United States from the date you complete your academic program or OPT. Students and visiting scholars on J-1 visas have a 30-day grace period to remain in the United States from the date you complete your academic program or your Academic Training. After the grace period ends, you will not be in valid legal status unless you have taken steps to change or extend your current visa status. If your grace period is expiring soon and you cannot travel to your home country, you may want to contact your country’s embassy here in the U.S. to see if any special accommodations could be made to assist with your return home. Another possible option is to extend or change your status with USCIS. Depending on the situation, you may extend your current program, change to a different program or change to a different visa type.

3. I am currently in the USA on a B2 visitor visa and I would like to enroll in an academic program at a university to obtain an F1 visa. Will the university still accept my application and issue an I-20? Will USCIS accept my change of status application?

It depends on the university but as of right now, most universities are still accepting enrollment applications from foreign nationals. You can contact the admissions officer at the university and most application can be completed online. As of right now, USCIS are still accepting change of status applications.

4. I am a summer 2020 incoming student. I do not know if I will be able to obtain a visa for my entry into the US. What should I do?

If you have applied to an academic program and obtained your Form I-20 from the school and are unable to obtain a visa at this time because of the consulate being closed, you will need to notify your academic program as soon as possible to inquire about the possibility of deferring your enrollment to a later semester.

5. I am currently in my home country and my visa is expired, but I have a valid I-20. The consulate is now closed until further notice. What will happen if I am not able to obtain a visa to return to campus for fall semester?

The US Department of State is temporarily suspending visa services at all US embassies and consulates. You will need to contact your university about your options if you are unable to return to the US for the in-person classes once the university reopens again for the public.

Linh có sinh viên F1 và J1 đặt những câu hỏi liên quan về đại dịch COVID-19. Cụ thể của các câu hỏi đặt ra là: Đại dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng đến học sinh F1 và J1 như thế nào? Sau đây là 5 câu hỏi được hỏi nhiều nhất và câu trả lời của Linh.

1. Trường đại học của tôi đã đóng cửa và các lớp học kỳ mùa xuân của tôi đã chuyển sang các nền tảng trực tuyến. Tôi có thể trở về nước để tham gia các lớp học trực tuyến không (online)? F1 hoặc J1 và I-20 hoặc DS-2019 của tôi sẽ còn hiệu lực chứ?

Chính phủ Hoa Kỳ đã cho phép sinh viên quốc tế tạm thời tham gia học tập từ xa, từ trong nước Mỹ hoặc ngoài nước do kết quả của COVID-19. Điều này sẽ cho phép ISS giữ các hồ sơ F-1 và J-1 SEVIS hoạt động cho sinh viên học trực tuyến miễn là các khóa học là toàn thời gian (full time), ở Hoa Kỳ hoặc ở nước bạn. Ngoài ra, điều quan trọng là duy trì liên lạc với SEVP và DSO của bạn để biết thông tin cập nhật để xem sự kiện này sẽ kéo dài bao lâu.

2. Tình trạng (status) của tôi sắp hết hạn và các chuyến bay đến nước của tôi bị hủy bỏ. Tôi nên làm gì?

Sinh viên có F-1 visa có thời gian ân hạn (grace period) 60 ngày để ở lại Hoa Kỳ kể từ ngày bạn hoàn thành chương trình học tập hoặc OPT. Sinh viên J-1 có thời gian ân hạn 30 ngày để ở lại Hoa Kỳ kể từ ngày bạn hoàn thành chương trình học tập hoặc Đào Tạo Học Thuật (Academic Training). Sau khi thời gian ân hạn kết thúc, bạn sẽ không ở trong tình trạng pháp lý hợp lệ trừ khi bạn đã thực hiện các bước để thay đổi hoặc gia hạn tình trạng visa hiện tại của bạn. Nếu thời gian ân hạn của bạn sắp hết hạn và bạn không thể về nước, bạn có thể liên hệ với đại sứ quán của bạn ở tại Hoa Kỳ để xem họ có thể hỗ trợ bạn trở về nước. Một lựa chọn khác có thể là gia hạn hoặc thay đổi trạng thái của bạn với USCIS. Tùy thuộc vào tình huống, bạn có thể gia hạn chương trình hiện tại của mình, thay đổi sang một chương trình khác hoặc thay đổi sang một loại thị thực khác.

3. Tôi hiện đang ở Hoa Kỳ bằng visa du lịch B2 và tôi muốn đăng ký vào một chương trình học tập tại một trường đại học. Trường đại học vẫn sẽ nhận đơn đăng ký của tôi và cấp I-20 chứ? USCIS có chấp nhận đơn thay đổi trạng thái của tôi không?

Ngay bây giờ, hầu hết các trường đại học vẫn đang chấp nhận đơn đăng ký từ các công dân nước ngoài. Bạn có thể liên hệ với nhân viên tuyển sinh tại trường đại học và hầu hết các trường đại học chấp nhận đơn đăng ký trực tuyến. Sau khi bạn nộp đơn và các tài liệu cần thiết, trường đại học sẽ xem xét và chấp nhận hoặc từ chối đơn đăng ký. Nếu trường đại học sẽ cấp giấy chấp nhận, họ cũng sẽ cấp mẫu I-20. Bạn sẽ sử dụng mẫu I-20 này để xin thay đổi trạng thái với USCIS. USCIS vẫn đang chấp nhận hồ sơ xin thị thực.

4. Tôi đã được nhận vào một chương trình học cho mùa hè năm 2020. Tôi không biết liệu tôi có thể xin visa F1 không. Tôi nên làm gì?

Nếu bạn đã nộp đơn vào một chương trình học và nhận được Mẫu I-20 của bạn từ trường và không thể xin thị thực vào lúc này vì lãnh sự quán đóng cửa, bạn sẽ cần thông báo cho chương trình học của mình càng sớm càng tốt để hỏi về hoãn việc ghi danh của bạn vào một học kỳ sau.

5. Tôi hiện đang ở nước tôi và visa của tôi đã hết hạn, nhưng tôi có I-20 hợp lệ. Lãnh sự quán hiện đang đóng cửa. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể xin thị thực để trở lại trường cho học kỳ mùa thu?

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đang tạm thời đình chỉ các dịch vụ thị thực tại tất cả các đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ. Bạn cần liên hệ với trường đại học của bạn để coi những lựa chọn của bạn là gì nếu bạn không thể quay lại Mỹ để tham dự các lớp học trực tiếp sau khi trường đại học mở cửa trở lại.