Layer 20 min

Ellipse 1 copy 8 minWORK TIME 9AM – 5PM
Saturday and Sunday – CLOSED

Hurt in a car accident?

We are ready to serve you with a free virtual
consultation during the COVID-19 outbreak.

Click here to speak with us today.
Hurt in a car accident?

We are ready to serve you with a free virtual
consultation during the COVID-19 outbreak.

Click here to speak with us today.

The COVID-19 pandemic has created many problems for people traveling abroad such as the difficulties of obtaining flights back home. ✈️✈️

????If you are a US citizen or Permanent Resident and are currently traveling abroad during the COVID-19 pandemic, read this so that you will not have issues entering the US!???? 1. I am a US citizen and have been visiting family and friends in my home country for the past 3 months. I want to buy a plane ticket to go back home to the US but I’m not having any luck buying tickets. What can I do?

As a result of Covid-19, flights in and out of many countries are very limited. The US consulates in most countries has provided information on airlines that are still offering flights out of the country. Go the the US consulate’s website in the country you are traveling in for additional information. Many US consulates have set up hotlines for this purpose and the information will be listed on the websites. 2. I am a US permanent resident and I have been in my home country for almost 6 months. I am afraid that because of my old age, I might be exposed to the COVID-19 on the plane. As such, I want to stay in my home country for a few more months. If I do, will I have trouble entering the US?

If you are a permanent resident, you can travel outside the United States for up to 6 months without losing your green card. If you stay outside the United States for more than 6 months but less than one year, the officer at the port of entry will asked you questions on why you have been outside of the US for more than 6 months. However, given the COVID-19 pandemic situation, you can simply explain to the port of entry officer your situation (i.e. lack of flights out of the country, fear of exposing yourself to other travelers) and shouldn’t have any problems getting back in. 3. I am a US permanent resident and want to stay in my home country for more than one year. What can I do?

If you are a permanent resident and plan on staying more than 1 year outside of the US, you need to apply for a re-entry permit before you leave the US. Once you have submitted the re-entry permit application and have your fingerprints taken, you do not need to wait in the US for a decision from USCIS. Once the fingerprints are completed, you can leave the US and request that USCIS send your re-entry permit to the consulate in the country that you are visiting. The re-entry permit is valid for two years from the date of issuance. 4. I have an old reentry permit. Do I need to turn in my old permit if I am filing for a new one?

Reentry permits cannot be extended. If your permit expires, you’ll need to apply for a new one. If you have a valid reentry permit in your possession, you will need to send it in when you apply for a new one. You need not send in an expired reentry permit. USCIS will not issue a new reentry permit to someone who already has a valid one in his or her possession. If you need a new reentry permit because your previous one was lost, stolen, or destroyed, please indicate this on your application for the new permit. 5. I am a US citizen and want to stay outside of the US for more than 1 year. What can I do?

You do not need to do anything. One of the benefits of being a US citizen is that you can travel abroad for however long you want without any immigration consequences.

✈️✈️Đại dịch COVID-19 đã tạo ra nhiều vấn đề cho những người muốn đi du lịch. Nhiều người đi du lịch nước ngoài gặp khó khăn khi tìm chuyến bay trở về nhà.✈️✈️

??Nếu bạn là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân và hiện đang đi du lịch tại Việt Nam, hãy đọc để bạn không gặp vấn đề khi vào Hoa Kỳ!?? 1. Tôi là công dân Hoa Kỳ và đã ở Việt Nam được 3 tháng để thăm gia đình và bạn bè. Tôi muốn mua vé máy bay để trở về Mỹ nhưng tôi gặp vấn đề trong việc tìm chuyến bay. Tôi có thể làm gì?

Vì Covid-19, các chuyến bay đến và đi khỏi Việt Nam rất ít. Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã đưa ra thông tin về các hãng hàng không vẫn đang cung cấp các chuyến bay ra khỏi Việt Nam. Vui lòng truy cập trang web sau để xem hãng hàng không nào vẫn cung cấp các chuyến bay ra khỏi Việt Nam: https://vn.usembassy.gov/vi/airline-departure-inif-vi/

Nếu bạn vẫn không thể liên hệ với các hãng hàng không để lấy thông tin chuyến bay và vé, hãy liên hệ trực tiếp với lãnh sự quán Hoa Kỳ.

Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội

– Từ ngoài Việt Nam: +84-24-3850-5000 – Từ Hoa Kỳ: 011-84-24-3850-5000 – Từ điện thoại cố định trong Hà Nội: 3850-5000 – Từ điện thoại di động hoặc điện thoại cố định trong Việt Nam: 024-3850-5000 – Email: ACSHanoi@state.gov

Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ Thành Phố Hồ Chí Minh – From outside Vietnam: +84-28-3520-4200 – Từ Hoa Kỳ: 011-84-28-3520-4200 – Từ điện thoại cố định trong HCMC: 3520-4200 – Từ điện thoại di động hoặc điện thoại cố định trong Việt Nam: 028-3520-4200 – Email: HCMCACSMail@state.gov

2. Tôi là thường trú nhân Hoa Kỳ và tôi đã ở Việt Nam được gần 6 tháng. Tôi sợ rằng vì tuổi già, tôi có thể tiếp xúc với COVID-19 trên máy bay. Như vậy, tôi muốn ở lại Việt Nam thêm vài tháng nữa. Nếu vậy, tôi sẽ gặp khó khăn khi vào Mỹ?

Nếu bạn là thường trú nhân, bạn có thể đi du lịch bên ngoài Hoa Kỳ trong tối đa 6 tháng mà không mất thẻ xanh. Nếu bạn ở bên ngoài Hoa Kỳ hơn 6 tháng nhưng dưới một năm, nhân viên tại cảng nhập cảnh sẽ hỏi bạn các câu hỏi và lý do bạn ở ngoài Hoa Kỳ hơn 6 tháng. Tuy nhiên, với tình hình đại dịch COVID-19, bạn có thể giải thích và bạn sẽ không gặp vấn đề gì khi vào Mỹ. 3. Tôi là thường trú nhân Hoa Kỳ và muốn ở lại Việt Nam hơn một năm. Tôi có thể làm gì?

Nếu bạn là thường trú nhân Hoa Kỳ và dự định ở ngoài Hoa Kỳ hơn 1 năm, bạn cần nộp đơn xin tài liệu với sở di trú (USCIS) gọi là “re-entry permit” trước khi bạn rời Hoa Kỳ. Khi bạn đã nộp đơn và lấy dấu vân tay, bạn không cần phải đợi ở Hoa Kỳ để nhận quyết định từ sở di trú. Sau khi hoàn thành việc lấy dấu vân tay, bạn có thể rời khỏi Hoa Kỳ và yêu cầu sở di trú gửi giấy “re-entry permit” đến lãnh sự quán ở quốc gia mà bạn đang đi du lịch. Giấy “re-entry permit” có hiệu lực trong hai năm kể từ ngày cấp. 4. Tôi có một giấy re-entry permit cũ. Tôi có cần gửi giấy phép cũ cho sở di trú nếu tôi đang xin giấy re-entry permit mới không?

Giấy phép reentry permit không thể được gia hạn. Nếu giấy phép của bạn hết hạn, bạn sẽ cần phải xin giấy phép mới. Nếu giấy phép của bạn chưa hết hạn, bạn sẽ cần gửi lại giấy phép cho sở di trú khi bạn nộp đơn xin giấy phép mới. Sở di trú sẽ không cấp giấy phép mới cho người có giấy phép chưa hết hạn. Nếu bạn cần giấy phép mới vì giấy phép trước đó của bạn đã bị mất, bị đánh cắp hoặc bị phá hủy, bạn hãy cho biết điều này trong đơn xin cấp giấy phép mới. 5. Tôi là công dân Hoa Kỳ và muốn ở lại Việt Nam hơn 1 năm. Tôi cần phải làm gì?

Bạn không cần phải làm bất cứ điều gì. Một trong những lợi ích của việc trở thành công dân Hoa Kỳ là bạn có thể đi ra nước trong thời gian dài mà không có bất kỳ hậu quả nào từ sở di trú.