Layer 20 min

Ellipse 1 copy 8 minWORK TIME 9AM – 5PM
Saturday and Sunday – CLOSED

Hurt in a car accident?

We are ready to serve you with a free virtual
consultation during the COVID-19 outbreak.

Click here to speak with us today.
Hurt in a car accident?

We are ready to serve you with a free virtual
consultation during the COVID-19 outbreak.

Click here to speak with us today.

On April 22, 2020, President Trump signed an executive order which limits legal immigration into the US for certain foregin nationals seeking immigrant visas (i.e. green cards) for the next 60 days. This video will discuss what the executive order is and how it will apply to certain foreign nationals.

Luật Sư Di Trú Giải Thích Lệnh Mới Của TT Trump Ngừng Lại Hồ Sơ Định Cư

Trong video này, Luật sư Linh Đô giải thích lệnh hành chánh mới được ký bởi TT Trump vào ngày 22 tháng 4 năm 2020 và sẽ ảnh hưởng những ai đang trong quá trình xin thị thực định cư.