• Linh Do, Esq.

Đang ở Mỹ và Muốn Xin Thẻ Xanh Theo Diện Kết Hôn? Hãy Nên Lưu Ý Đến Luật 90 Ngày (90-Day Rule)!

Nếu quý vị nào có visa không di dân, đang ở Mỹ, muốn kết hôn và nộp đơn xin thẻ xanh, quý vị nên lưu ý đến luật 90 ngày (90-Day Rule). Có rất nhiều người bị Sở Di Trú từ chối đơn xin thẻ xanh vì không biết về luật này!


11 views0 comments