• Linh Do, Esq.

New Trump Executive Order Halting Legal Immigration: Who is Affected?

On April 22, 2020, President Trump signed an executive order which limits legal immigration into the US for certain foregin nationals seeking immigrant visas (i.e. green cards) for the next 60 days. This video will discuss what the executive order is and how it will apply to certain foreign nationals.
Luật Sư Di Trú Giải Thích Lệnh Mới Của TT Trump Ngừng Lại Hồ Sơ Định Cư


Trong video này, Luật sư Linh Đô giải thích lệnh hành chánh mới được ký bởi TT Trump vào ngày 22 tháng 4 năm 2020 và sẽ ảnh hưởng những ai đang trong quá trình xin thị thực định cư.
18 views0 comments