• Linh Do, Esq.

Xin trợ cấp thất nghiệp ảnh hưởng hồ sơ di trú?

Những ai đang xin tiền thất nghiệp và định nộp đơn hoặc là đã nộp đơn cho sở di trú, hãy lưu ý và xem video! Luật sư di trú giải thích những trường hợp mà xin tiền thất nghiệp không ảnh hưởng hồ sơ di trú.


21 views0 comments