Layer 20 min

Ellipse 1 copy 8 minWORK TIME 9AM – 5PM
Saturday and Sunday – CLOSED

Hurt in a car accident?

We are ready to serve you with a free virtual
consultation during the COVID-19 outbreak.

Click here to speak with us today.
Hurt in a car accident?

We are ready to serve you with a free virtual
consultation during the COVID-19 outbreak.

Click here to speak with us today.

?Bản Tin Thị Thực Cho Tháng 10 Năm 2020?

Dưới đây là bản tin thị thực Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đưa ra cho tháng 10 năm 2020. Diện gia đình không có thay đổi và diện gia đình F2A vẫn còn hiện hành (“current”) cho vợ/chồng/con dưới 21 tuổi của thường trú nhân (nghĩa là diện này hiện tại có thị thực và không cần chờ đợi).

Thay đổi lớn nhất là sự tiến chuyển cho diện EB-3. Do đó, Sở Di Trú trong tháng này sẽ nhận được rất nhiều đơn xin điều chỉnh trạng thái (adjustment of status) cho diện EB3. Số lượng đơn xin điều chỉnh trạng thái diện EB-3 được Sở Di Trú nhận trong tháng 10 có thể làm ngày ưu tiên lùi lại vào tháng 11, và kết quả là một số người đủ điều kiện nộp đơn điều chỉnh tình trạng thái vào tháng 10 sẽ không thể thực hiện được nữa trong tháng 11 (nếu ngày ưu tiên của họ bị lùi lại). Những quý vị nào hiện tại có đủ điều kiện nộp đơn điều chỉnh trạng thái cho diện EB-3 nên nộp đơn vào tháng này.

02a514 560d451572964471b9934cf37dc8dd0d mv2
02a514 11ca8c6b961d4a1798fa8a775b766012 mv2