Layer 20 min

Ellipse 1 copy 8 minWORK TIME 9AM – 5PM
Saturday and Sunday – CLOSED

Hurt in a car accident?

We are ready to serve you with a free virtual
consultation during the COVID-19 outbreak.

Click here to speak with us today.
Hurt in a car accident?

We are ready to serve you with a free virtual
consultation during the COVID-19 outbreak.

Click here to speak with us today.
Dưới đây là bản tin thị thực Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đưa ra cho tháng 8 năm 2020. Diện gia đình cho thấy một số tiến bộ nhỏ và diện F2A vẫn còn hiện hành (“current”) cho vợ/chồng/con dưới 21 tuổi của thường trú nhân. Diện lao động EB3 cho thấy sự chuyển động lớn (tăng lên gần 1 năm).

Bản Tin Thị Thực Cho Tháng 8: Bảo Lãnh Diện Gia Đình Việt Nam

ezgif.com gif maker 1
Bản Tin Thị Thực Cho Tháng 8: Bảo Lãnh Diện Gia Đình Việt Nam
ezgif.com gif maker1 1