Layer 20 min

Ellipse 1 copy 8 minWORK TIME 9AM – 5PM
Saturday and Sunday – CLOSED

Hurt in a car accident?

We are ready to serve you with a free virtual
consultation during the COVID-19 outbreak.

Click here to speak with us today.
Hurt in a car accident?

We are ready to serve you with a free virtual
consultation during the COVID-19 outbreak.

Click here to speak with us today.

Vào ngày 29 tháng 9 năm 2020, thẩm phán Jeffrey White của tòa án liên bang ở tiểu bang California đã tạm ngưng quy định thay đổi lệ phí nộp đơn vào cho Sở Di Trú. Hiện tại, những đơn nộp vào cho Sở Di Trú sẽ được sử dụng lệ phí cũ. Trong tương lai, tòa án phúc thẩm số 9 (9th Circuit Court of Appeals) có thể bác bỏ lệnh tạm ngưng này bất cứ lúc nào và cho phép Sở Di Trú tiếp tục thay đổi lệ phí nộp. Nếu quý vị muốn thêm chi tiết về lệnh tạm ngưng này, xin bấm vào đây để đọc phán quyết của thẩm phán Jeffrey White.