Layer 20 min

Ellipse 1 copy 8 minWORK TIME 9AM – 5PM
Saturday and Sunday – CLOSED

Hurt in a car accident?

We are ready to serve you with a free virtual
consultation during the COVID-19 outbreak.

Click here to speak with us today.
Hurt in a car accident?

We are ready to serve you with a free virtual
consultation during the COVID-19 outbreak.

Click here to speak with us today.
Vào ngày 31 tháng 7 năm 2020, Sở Di Trú đã công bố một quy tắc thay đổi lệ phí nộp đơn với mức tăng trung bình là 20%. Sở Di Trú nói rằng các khoản phí hiện tại không đủ để mà trang trải cho những dịch vụ xét xử hồ sơ và các khoản phí hiện tại sẽ khiến cơ quan này bị thiếu khoảng 1 tỷ đô la mỗi năm.

Một trong những khoản tăng lệ phí lớn nhất là đơn xin quốc tịch và đơn xin yêu cầu điều trần nếu đơn xin quốc tịch bị từ chối. Đơn N-400 để xin quốc tịch sẽ tăng 83% từ $640 lên $1,170. Đơn N-336 (được sử dụng khi đơn xin quốc tịch đã bị từ chối và quý vị yêu cầu phiên điều trần để một nhân viên Sở Di Trú khác xem xét đơn) sẽ tăng 148% từ $700 lên $1,735.

Việc thay đổi lệ phí sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 2 tháng 10 năm 2020. Vui lòng xem bên dưới để biết các thay đổi về lệ phí cho các hình thức nhập cư.